Skip to the content

Algemene voorwaarden 2-Control

Op alle geleverde producten en diensten zijn de onderstaande voorwaarden op van toepassing. Onderaan de pagina kunt u de algemene voorwaarden downloaden.

2-Control B.V.
Haagsemarkt 1
4813 BA Breda

ALGEMEEN

Op al onze aanbiedingen en door ons geaccepteerde opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

AANBIEDINGEN

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij geven in onze aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding door de opdrachtgever verstrekte informatie. Onze aanbiedingen zijn een maand geldig, tenzij de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behouden wij ons het recht voor de door ons aangeboden capaciteit elders in te zetten.

OVEREENKOMST

Een overeenkomst tot uitvoering van de opdracht (hierna te noemen: opdracht) ontstaat indien de opdrachtgever onze aanbieding heeft geaccepteerd. Deze acceptatie kan schriftelijk of mondeling plaatsvinden. Een mondelinge acceptatie wordt door ons vastgelegd in een aanbieding aan de opdrachtgever. Latere schriftelijke vastgelegde nadere overeenkomsten worden geacht onderdeel uit te maken van de hiervoor genoemde overeenkomst.

UITVOERING OPDRACHT

 1. Wij zullen ons inspannen om de door ons te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. Wij zullen onze opdracht vanuit een professionele, onafhankelijke opstelling uitvoeren. Wij houden ons aan de gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA).
 3. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en ons al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat desgevraagd een werkruimte ter beschikking wordt gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht, alsmede inzage verlenen in alle documenten en gegevens, die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn. 2-Control B.V. is gerechtigd (digitale) kopieën te maken van informatie van cliënten en / of toeleveranciers die bewijsstukken (kunnen) vormen voor de uitgevoerde controlewerkzaamheden. Mocht voor de rapportage een beperking voor de verspreidingskring van toepassing zijn, dan wordt deze opgenomen in de rapportage. Hier mag niet van worden afgeweken zonder uitdrukkelijke toestemming van 2-Control B.V.
 4. De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in overleg met ons.
 5. Indien derden bij de uitvoering van de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de opdrachtgever, indien wij verlangen dat de overeenkomst aan de derde rechtstreeks door de opdrachtgever wordt uitbesteed, gehouden in alle redelijkheid mede te werken aan de totstandkoming van de overeenkomst met de derde.
 6. De opdrachtgever erkent de verantwoordelijkheid van 2-Control BV als IT-auditor gehouden aan de regelgeving van de in punt 2 genoemde organisatie en is bereid te voldoen aan in de opdracht geformuleerde randvoorwaarden.
 7. Indien van toepassing, onder meer bij assurance-opdrachten, stemt de opdrachtgever in over het bij het onderzoek te hanteren normenkader.

TARIEVEN EN KOSTEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij dit in onze aanbieding op een andere wijze is beschreven, bestaan de kosten van de opdracht uit:
  a) een post ''diensten'', gebaseerd op de benodigde tijdsduur en de in onze aanbieding gespecificeerde tarieven;
  b) een post ''verschotten'', die niet zijn begrepen in onze tarieven, zoals reis- en verblijfkosten.
 2. Wij behouden ons het recht voor de tarieven, die ten grondslag liggen aan de berekening van de kosten van de opdracht, tussentijds te herzien indien de ontwikkeling van lonen en kosten daartoe aanleiding geeft. Van tariefwijziging wordt de opdrachtgever een maand tevoren in kennis gesteld.
 3. BTW wordt, over alle door de opdrachtgever aan ons verschuldigde bedragen, afzonderlijk in rekening gebracht.
 4. Wijziging van de vraagstelling door de opdrachtgever kan tot wijziging van de in de aanbieding genoemde tijdsduur dan wel de totaal overeengekomen kosten van de opdracht aanleiding geven.

FACTURERING EN BETALING

 1. Facturering geschiedt als volgt:
  a) Indien voor de post ''diensten'' een totaalbedrag is overeengekomen, zal dit bedrag in 2-wekelijkse termijnen gedurende de overeengekomen doorlooptijd van de opdracht als voorschot aan de opdrachtgever worden gefactureerd. Daarnaast worden de werkelijke gemaakte verschotten per maand in rekening gebracht.
  b) Indien voor de post ''diensten'' geen totaalbedrag is overeengekomen, zullen de kosten per maand in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke tijdsbesteding en de in de aanbieding gespecificeerde tarieven, alsmede de werkelijk gemaakte verschotten. Specificaties worden alleen opgenomen indien dit bij de aanvaarding van de opdracht is overeengekomen.
 2. In onze honorariumberekening zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de (voorschot) declaratie 14 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kunnen wij vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen.
 3. Daarnaast zijn wij gerechtigd om van de opdrachtgever te vorderen, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door zijn wanbetaling zijn veroorzaakt. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht 15 % van het te vorderen bedrag te bedragen.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

PERSONEEL

 1. Wij kunnen na overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, met handhaving van de continuïteit van de werkzaamheden en de vereiste deskundigheid van het team.
 2. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de overeenkomst en binnen een jaar na beëindiging daarvan personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding overleggen anders dan in samenspraak met de wederpartij.

DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

 1. De duur van de opdracht kan, behalve door onze inspanning, worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die wij verkrijgen en de medewerking die wordt verleend. In het algemeen kunnen wij dan ook niet van tevoren exact aangeven hoeveel doorlooptijd nodig zal zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
 2. De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Deze eindafrekening moet door de opdrachtgever worden goedgekeurd binnen 14 dagen na ontvangst. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

VOORTIJDIGE BEËINDIGING

 1. De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien een van de partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de opdracht. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden, uitgezonderd voor opdrachten met een doorlooptijd van minder dan twee maanden. Tot opzegging zal uiteraard eerst worden overgegaan wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen niet opgelost kunnen worden.
 2. In geval van voortijdige beëindiging geschiedt facturering op basis van de stand van de door ons verrichte werkzaamheden op het moment van de beëindiging. De opdrachtgever is bovendien gehouden ons de kosten te vergoeden van de bezetting die wij voor hem gereserveerd hebben en die wij niet meer elders kunnen inzetten. Deze vergoeding geldt uitsluitend voor de in de opdrachtbevestiging genoemde personen en tot een maximum van 50% van de door hem gereserveerde tijd.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij hebben een inspanningsverplichting. Wij aanvaarden jegens u slechts de aansprakelijkheid tot ten hoogste het bedrag van het betaalde honorarium voor de werkzaamheden waarvan de aansprakelijkheid rechtstreeks het gevolg is. U vrijwaart ons te allen tijde tegen alle vorderingen van derden die voortvloeien uit of samenhangen met de door ons verrichte werkzaamheden in relatie met u.

OVERMACHT

 1. Indien wij door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard worden verhinderd de opdracht (verder) uit te voeren, zullen wij de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen. In overleg met de opdrachtgever zullen wij vervolgens naar een oplossing zoeken. Indien geen oplossing wordt gevonden, zijn wij gerechtigd zonder verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst te schorten.
 2. Ingeval de opschorting drie maanden heeft geduurd, is de overeenkomst alsnog ontbonden.

GEHEIMHOUDING

 1. Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Wij zullen verder in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever zal, zonder toestemming onzerzijds, aan derden geen mededeling doen over onze aanpak, werkwijze en dergelijke, dan wel onze rapportering ter beschikking stellen.

AUTEURSRECHTEN

De uit onze werkzaamheden voortvloeiende auteursrechten blijven onze eigendom, behoudens voor zover bij de aanvaarding van de opdracht of nadien anders is overeengekomen.

NALEVING

De naleving van de gedrags- en beroepsregels van het NOREA wordt door deze organisatie bevorderd doordat klachten worden onderzocht en - indien inderdaad inbreuken worden vastgesteld - disciplinaire maatregelen worden getroffen.

2-Control B.V.

Haagsemarkt 1
4813 BA Breda
T: +31 (0) 76 50 194 70
info@2-control.nl

Contact

Vragen over onze IT-audit diensten of autorisatiesoftware voor Microsoft Dynamics?
Wij beantwoorden ze graag.